IEHP Notice of Non-Discrimination

DISCRIMINATION IS AGAINST THE LAW

Inland Empire Health Plan (IEHP) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. IEHP does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

IEHP:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
    
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact IEHP Member Services at 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).

If you believe that IEHP has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Inland Empire Health Plan, Attn:Civil Rights Coordinator,

10801 Sixth Street, Suite 120, Rancho Cucamonga, CA 91730

Tel. 1-800-440-4347, (TTY: 1-800-718-4347), 

Fax: 1-909-890-5748, 

Email: CivilRights@iehp.org

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance the Civil Rights Coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services,

200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201

Tel. 1-800-368-1019, (TDD: 800-537-7697). Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

LANGUAGE ASSISTANCE

English

ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).

Español (Spanish)

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).

العربية (ARABIC)

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوفر لك بالمجان. اتصل برقم      4347-440-800- 1 (رقم هاتف الصم والبكم: 4347-718-800-1).

Հայերեն (ARMENIAN)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք                       1-800-440-4347 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-800-718-4347):

繁體中(CHINESE)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-440-4347

(TTY:1-800-718-4347)。

فارسی (FARSI)

: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با
1-800-440-4347  (TTY: 1-800-718-4347) تماس بگیرید.

हिंदी (HINDI)

ध्यान दें:  यदि आप हिन्दी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं।                  1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) पर कॉल करें।


Hmoob (HMONG)

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, muaj kev pab txhais lus hmoob pub dawb rau koj. Hu rau  1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).

日本語 (JAPANESE)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。        1-800-440-4347(TTY:1-800-718-4347)まで、お電話にてご連絡ください。

ខ្មែរ (KHMER)

ចំណាប់អារម្មណ៍ៈ  បើសិនអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ (Khmer) សេវាជំនួយភាសាដោយឥតគិតថ្លៃ គឺមានសំរាប់អ្នក។  ទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)។

한국어 (KOREAN)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347)번으로 전화해 주십시오.

ພາສາລາວ (LAO)

ໂປດ​ຊາບ: ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ເວົ້າ​ພາ​ສາ ລາວ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ພາ​ສາ, ໂດຍບໍ່​ເສັຽ​ຄ່າ, ແມ່ນມີ​ພ້ອມໃຫ້​ທ່ານ. ໂທ​ຣ 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).

ਪੰਜਾਬੀ (PUNJABI)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347) 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

Русский (RUSSIAN)

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-800-440-4347 (елетайп: 1-800-718-4347).

TAGALOG (TAGALOG – FILIPINO)

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).

ภาษาไทย (THAI)

เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).

Tiếng Vit (VIETNAMESE)

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số
1-800-440-4347 (TTY: 1-800-718-4347).